Ana Sayfa
  Hakkımda
  Kitaplarım
  Alternatif Eksenler
  Harşit Çepnileri
  Bahçecik Tarihi
  Köşe Yazılarım
  Şiirlerim
  Tebliğ-Konferans
  Haberler
  Fotoğraf Galerisi
  Ziyaretçi Defteri
  İletişim
 
 
Her türlü sorunuzu buradan sorabilirsiniz.
 
 
GİRİŞ

 

 GİRİŞ
 
Çepniler, Anadolu’ya Malazgirt Savaşı’ndan sonra yerleşen Oğuz boylarındandır. Sadece Anadolu coğrafyasında yerleşik olmayıp Kuzey Suriye’ye (Halep) dahi yayılmışlardır. Çepni Boyunun tarihi de mensup olduğu Türk Milletinin tarihi gibi yaygın alanlı ve geniş zamanlıdır. Her ne kadar Çepnilerin tamamına yönelik yer yer bilgiler verilmişse de asıl araştırma konumuz olan ‘Harşit Havzasındaki Çepniler’ daha detaylı bir şekilde incelenmiştir. Günümüzde en belirgin Çepni kültürü Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin birleşim bölgelerinde yaşanmakta olup Otçu Göçü gibi yayla şenlikleri, halk oyunları ve yöresel kıyafetleri, ağız ve dil özellikleri, İslâm öncesi adet ve inanışların sürmesi gibi hususlar yöreyi adeta bir tarih ve kültür havuzu olarak
diğerlerinden ayırmaktadır. Bu bağlamda iki nehir havzasındaki en belirgin iki merkezden; Ağasar / Şalpazarı ile Harşit / Kürtün’den ikincisi teze konu olmuştur. Zira Çepni kültürü Harşit Havzasından yüzyıllar boyu çevre bölgelere yapılan göçlerle yayılmıştır.  
 
Tezin Konusu
 
Araştırmamız, Çepnileri Ortaasya’dan Anadolu’ya gelişlerinden günümüze kadar siyasal tarih ve kültürel özellikleriyle ele almaktadır. Bu esnada büyük devletler ve beyliklerle ilişkileri, diğer boylarla münasebetleri ve kültür unsurlarının yüzyıllar boyu nesilden nesile taşınarak şimdiki zamanda yaşayan izleri de araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.
 
Tezin Amacı
 
Çalışmamız; bir Türk boyunun tarihsel etkinliğinin ne olabileceğini örneklemek, bin yıla yakın bir zaman diliminde kendine özgün kültür hususiyetlerini değişik coğrafyalarda nasıl koruyabildiğini göstermek ve hassaten yöreyle ilgili bazı alışkanlıkların tarihî arka planına dikkat çekmek amacındadır.  
 
Tezin Önemi
 
Araştırmamız Harşit Havzası çerçevesinde Çepnilerle ilgili yapılan ilk çalışmalardan biridir. Bu bakımdan çeşitli zorluklarla da karşılaşılmış fakat yöntem oldukça geniş tutularak zorluklar aşılmaya çalışılmıştır. Araştırmamız, günümüzde kısmen unutulmuş hatta yöre insanlarının bile belleğinden çıkmış ama tarihte çok etkin bir bölgeye tarih ve kültür açısından tekrar ışık tutmaya çalışmaktadır.
 
Çalışma Yöntemi
 
Araştırma konumuzla ilgili çeşitli kaynaklar taranmış, araştırma alanına gidilerek yüzey araştırması ve yerinde gözlemler yapılarak konu somut hale getirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanısıra Başbakanlık arşivlerinden yararlanılmış ve elektronik ağ ortamındaki bilgiler de belirli bir süzgeçten geçirilerek derlenmeye gayret edilmiştir.
 
Tezin İçeriği
 
Araştırmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Çepnilerin Siyasi Tarihi devir devir alt başlıklar halinde incelenmektedir. Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleriyle geçmişten günümüze bir boyun tarihi seyri ele alınmıştır. Çepni Kültürü başlıklı ikinci bölümde ise evvela Çepni adı ve sembolleri aktarılmş, Çepni yerleşimleri anlatılmış, Çepnilerdeki idari yapılanma ve nüfus hem boy hem kent düzeneğiyle irdelenmiş, ardından Çepnilerdeki ekonomik yaşam istatistikî olarak incelenmiş, din ve inanç sistemleri değerlendirilmiş, sosyal ve kültürel yaşam şekilleri elden geldiğince mukayeseli olarak verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Harşit ve Çepnilerin edebiyatımızdaki yeri de örneklendirilmiştir. Konu, Ekler kısmında verilen harita, tablo, resim, istatistik ve arşiv belgeleriyle de desteklenmiştir.
Ana Sayfa| Hakkımda| Kitaplarım| Alternatif Eksenler| Harşit Çepnileri| Fotoğraf Galerisi| Ziyaretçi Defteri| İletişim|
Tasarım & Hosting
Atak Domain
Atak Domain